renat.sk

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

Renat.sk, spol. s r.o.

zodpovedná osoba: Renáta Hašková

www.renat.sk
objednavky@renat.sk
tel. 0908 165 611
sídlo: Tatranská č. 58, Banská Bystrica 974 11 ,Slovakia
IČO: 44760442
IČ DPH: SK2022821119
DIČ: 2022821119
Okr.súd B.Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16504/S

1. OBJEDNÁVANIE TOVARU
2. DOPRAVA, ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU
3. CENA TOVARU
4. PLATOBNÉ PODMIENKY
5. REKLAMÁCIE TOVARU, ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ PODMIENKY
6. MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

1.1 Kupujúci si objednáva tovar na základe písomnej objednávky. Objednávky musia byť zasielané formou poštovej správy, online obchodom alebo e-mailom. Telefonická objednávka musí byť kupujúcim potvrdená e-mailom, inak nie je záväzná.

1.2 Objednávka sa stáva pre zmluvné strany záväznou jej potvrdením zo strany predávajúceho. Potvrdenie sa vykoná spravidla rovnakým spôsobom ako bola objednávka podaná zo strany kupujúceho.
Nadobudnutím záväznosti objednávky vzniká predávajúcemu záväzok riadne a včas dodať kupujúcemu objednaný tovar a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu uvedenú pri objednávaní tovaru.

1.3 Objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
1. meno, adresa kupujúceho
2. presná špecifikácia objednávaného tovaru, množstvo
3. spôsob odberu a miesto dodania tovaru

1.4 Vybavujeme všetky objednávky. Objednávky sú spracovávané a vybavované v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.

1.5 www.renat.sk je e-shop, internetový obchod a nemá vlastnú kamennú predajňu, ani sklad. Tovar sa nachádza na skladoch u dodávateľov.

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci odstúpi od vyexpedovanej objednávky potvrdenej predajcom podľa bodu 1.2 týchto Obchodných podmienok, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50% z kúpnej ceny za tovar objednaný v takto zrušenej objednávke.

2. DOPRAVA, ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecným dodacím miestom je adresa udaná na objednávke.

2.2 Doprava tovaru
Tovar je zasielaný prostredníctvom kurierskej spoločnosti GLS. Tovar je zasielaný ako balík alebo ako listová zásielka podľa hmotnosti a vlastnosti tovaru.
Je možné si tovar prevziať osobne po dohovore.

2.3 Cena za prepravu
Záleží od váhy celkovej objednávky.  Pri výbere kurier – účet je cena od 2,00 eur. Predfaktúra Vám bude zaslaná na Vami uvedený mail v objednávke.  Cenu prepravy na SK nájdete na doprava

Dobierka je za príplatok k cene prepravného a to vo výške 1,00 eur.

K objednávkam nad 50,00 eur poštovné neúčtujeme. Preprava zásielky kurierom trvá 24 hodín, v prípade víkendu alebo sviatku je tovar doručovaný v nasledujúci pracovný deň. Cenu prepravy do zahraničia nájdete na doprava tovaru .

2.4 Dodacie lehoty
Dodanie tovaru je 3 – 21 prac. dní, pokiaľ je tovar k dispozícii. Pri každom tovare je uvedená jeho dostupnosť v pracovných dňoch. To znamená, že Vami objednaný tovar bude u nás na sklade od Vašej objednávky za uvedenú dobu.
Dodanie tovaru, ktorý je na objednávku je realizované bežne do 21 pracovných dní. Je však pre Vás výhodnejšie sa vopred informovať.
Všetky dodacie lehoty sú uvedené v pracovných dňoch.
Tovar, ktorý nie je k dispozícii bude s Vami prejednaný individuálne, v prípade špeciálneho tovaru dodanie do 30-tich dní.

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy: Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode.
Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky.
Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

2.5 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto dodania určené podľa bodu 2.1 týchto Obchodných podmienok, alebo na miesto dodania osobitne dohodnuté v objednávke a prevzatý kupujúcim. Odberná lehota na prevzatie Vašej zásielky u prepravnej služby sú 2 kalendárne dni. Po uplynutí tejto odbernej lehoty bude Vaša zásielka vrátená späť na našu adresu.

2.6 Nedostatky pri odovzdávaní tovaru zo strany dopravcu je kupujúci povinný bezodkladne ohlásiť predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od uskutočnenia odovzdávania tovaru dopravcom.

2.7 Bezodkladne po dodaní tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas a predajcovi tým vzniknú náklady, je povinný uhradiť sumu vyplývajúcu z omeškania prevzatia, resp. vrátenia zásielky podľa pravidiel doručovateľskej služby. Zodpovednosť za škodu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom omeškania s prevzatím tovaru.

2.8 Zmluvné strany si dohodli výhradu vlastníctva k tovaru, t.j. vlastnícke právo k dodanému tovaru kupujúcemu prechádza na kupujúceho až po zaplatení celej výšky kúpnej ceny za tento tovar.

3. CENA TOVARU

3.1 Kúpna cena tovaru je určená cenníkom. Platnou kúpnou cenou tovaru je cena stanovená v cenníku v čase prijatia objednávky. Uvedené ceny na stránke sú vrátane DPH, spoločnosť je platcom DPH.

3.2 Minimálna cena objednávky je 5,00 EUR bez dopravy.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť kúpnu cenu v zmysle týchto Obchodných podmienok riadne a včas.

4.2 Úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar vykoná kupujúci po dohode s predávajúcim niektorým z nasledovných spôsobov:
1. na dobierku
2. na predfaktúru. (platba vopred)

Pri nábytku a tovare od hodnoty 50,00 do 100,00 EUR bude vystavená a zaslaná predfaktúra na 50% zálohu na objednaný tovar.

Pri nábytku a tovare od hodnoty 100,00 do 200,00 EUR bude vystavená a zaslaná predfaktúra na 60% zálohu na objednaný tovar.

Pri nábytku a tovare v hodnote nad 200,00 EUR bude vystavená a zaslaná predfaktúra na 70% zálohu na objednaný tovar.

Do zahraničia tovar zasielame až po uhradení predfaktúry.

5. REKLAMÁCIE TOVARU, ZÁRUČNÉ A POZÁRUČNÉ PODMIENKY

5.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

5.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

5.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5.5 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

5.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

5.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

5.8 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

5.9 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

5.10 V mieste určenom podľa bodu 5.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

5.11 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

5.12 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.13 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

5.14 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

5.15 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
3. uplynutím záručnej doby tovaru,
4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

5.16 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. odovzdaním opraveného tovaru,
2. výmenou tovaru,
3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

5.17 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

5.18 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Vzhľadom na skutočnosť, že predávajúci predáva kupujúcemu tovar, nie je týmto všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom poskytovaná záruka.

5.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

5.20 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

5.21 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

5.22 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
2. predávajúci vadný tovar vymení.

5.23 Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

1. výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

5.24 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

5.25 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

5.26 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

5.27 Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

5.28 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

5.29 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

5.30 Právo na zmenu tohto reklamačného poriadku bez upozornenia našou firmou vyhradené. Všetky doplnky a zmeny sa stávajú platnými uverejnením na našej stránke.

6. MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

6.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 15 dní od prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

6.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

6.4 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Formulár na odstúpenie od zmluvy renat.sk

6.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

6.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.8 Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

6.9 Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

6.10 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

6.11 Tovar neposielajte na dobierku.

6.12 Zmluvy, pri ktorých nemôžete odstúpiť od zmluvy:
– Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa.
– Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a to z hygienického a zdravotného hľadiska.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Predajca má výhradné právo priebežne meniť tieto Obchodné podmienky.

7.2 Akákoľvek zmena kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu.

7.3 Ak niektorá zo zmluvných strán poruší podmienky predaja, na posúdenie porušenia povinnosti sa vychádza zo znenia týchto Obchodných podmienok platných v čase ich porušenia.

7.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7.5 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

7.6. Ochrana údajov o kupujúcom
Predajca zaručuje zachovávanie dôvernosti a zabráni zneužitiu údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre vybavenie obchodného prípadu prostredníctvom internetového obchodu. Predajca bude zaobchádzať s dátami kupujúceho podľa zákona o „Ochrane osobných údajov“. Kupujúci súhlasí so zadaním svojich údajov do systému predajcu.

7.7. Dozorný orgán
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov (http://ec.europa.eu/odr), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013).

Registrovať

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránke, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.